KPG 2 : 2 VP.Polar

KPG 0 : 1 VP.Polar 27 октября 2014, 18:45
KPG 1 : 0 VP.Polar 10 октября 2014, 21:00
KPG 0 : 2 VP.Polar 7 октября 2014, 16:30
KPG 1 : 0 VP.Polar 24 сентября 2014, 21:45