天命

天命 Jiang An
China

&??, 1bear=5J, 3G, 8, ????, ??X?, ?G?, ?V??, ?Y??, B, coke, CrypticEra, dasiwo, doto, ehome.k.佞臣, G, ning chen, Nov, nS, ONE, p u, P&??, PT??, tian ming, TianMing, Vanilla, wu, X6, xiaosana sen, yftx, z, 不告诉你我是谁, 不玩啦, 佞臣, 刁民, 哎呀我的锅, 天命, 好咯, 我是最棒的, 我是蒋东昊他爹, 我要刷钱, 我要打钱, 社会 主义一块砖, 蒋东昊厕所疯狂吃蛆, 超低级路人, 路人都是猪, 这游戏好难玩, 队友皆吾儿
460
100%

Recent 天命 matches

Hero Result Team Tournament KDA
Witch Doctor Lose
June 13, 2024 08:23
AR
vs G2.iG
TI 2024, Closed Qualifier 2 / 12 / 12
Witch Doctor Lose
June 13, 2024 08:23
AR
vs G2.iG
TI 2024, Closed Qualifier 2 / 12 / 12
Enchantress Lose
June 13, 2024 08:23
AR
vs G2.iG
TI 2024, Closed Qualifier 1 / 6 / 10
Pugna Lose
June 12, 2024 08:24
AR
vs Tz
TI 2024, Closed Qualifier 5 / 6 / 15
Enchantress Lose
June 12, 2024 08:24
AR
vs Tz
TI 2024, Closed Qualifier 3 / 3 / 14
Winter Wyvern Lose
June 12, 2024 08:24
AR
vs Tz
TI 2024, Closed Qualifier 1 / 8 / 9
Witch Doctor Lose
June 11, 2024 05:19
AR
vs LGD
TI 2024, Closed Qualifier 10 / 2 / 12
Witch Doctor Lose
June 11, 2024 05:19
AR
vs LGD
TI 2024, Closed Qualifier 4 / 6 / 2
Winter Wyvern Lose
June 11, 2024 05:19
AR
vs LGD
TI 2024, Closed Qualifier 2 / 6 / 15
Chen Lose
June 9, 2024 09:51
AR
vs kev
TI 2024, Closed Qualifier 0 / 0 / 0
Witch Doctor Lose
June 9, 2024 09:51
AR
vs kev
TI 2024, Closed Qualifier 8 / 2 / 8
Witch Doctor Lose
June 9, 2024 09:51
AR
vs kev
TI 2024, Closed Qualifier 7 / 11 / 7
Venomancer Lose
June 4, 2024 08:00
AR
vs kev
Riyadh Masters 2024, Closed Qualifier 6 / 9 / 11
Winter Wyvern Lose
June 4, 2024 08:00
AR
vs kev
Riyadh Masters 2024, Closed Qualifier 2 / 5 / 6
Chen Lose
June 4, 2024 08:00
AR
vs kev
Riyadh Masters 2024, Closed Qualifier 1 / 3 / 21

天命 Top Heroes

Hero Matches Winrate KDA Last Hit Deny GPM XPM