General information

Prize Pool

1 LoveCX 10,000
2 ZoroHS 5,000
3 DieMeng 2,500
3 NoTomorrow 2,500
5 IceFox 1,250
5 LingHun 1,250
7 GuDu 1,250
7 MieGod 1,250

Upcoming HWC 2015 - China Championship matches

HWC 2015 - China Championship recent matches

LoveCX show ZoroHS 2015-08-30 14:45:00 HWC 2015 - China Championship
NoTomorrow show LoveCX 2015-08-30 13:45:00 HWC 2015 - China Championship
DieMeng show ZoroHS 2015-08-30 13:45:00 HWC 2015 - China Championship
LoveCX show GuDu 2015-08-30 12:00:00 HWC 2015 - China Championship
IceFox show ZoroHS 2015-08-30 10:00:00 HWC 2015 - China Championship
GuDu show DieMeng 2015-08-30 10:00:00 HWC 2015 - China Championship
NoTomorrow show IceFox 2015-08-30 09:00:00 HWC 2015 - China Championship
LoveCX show MieGod 2015-08-29 14:15:00 HWC 2015 - China Championship
GuDu show LoveCX 2015-08-29 13:15:00 HWC 2015 - China Championship
MieGod show DieMeng 2015-08-29 13:15:00 HWC 2015 - China Championship
LingHun show ZoroHS 2015-08-29 11:15:00 HWC 2015 - China Championship
LingHun show IceFox 2015-08-29 10:15:00 HWC 2015 - China Championship
NoTomorrow show ZoroHS 2015-08-29 09:15:00 HWC 2015 - China Championship
Chaoshen show MieGod 2015-08-28 16:30:00 HWC 2015 - China Championship
LoveCX show NaiGoD 2015-08-28 16:00:00 HWC 2015 - China Championship
Xichen show ZoroHS 2015-08-28 15:15:00 HWC 2015 - China Championship
Tiddler show IceFox 2015-08-28 14:15:00 HWC 2015 - China Championship
ACE show MieGod 2015-08-28 12:45:00 HWC 2015 - China Championship
NaiGoD show XiaoGZ 2015-08-28 11:45:00 HWC 2015 - China Championship
YanYu show ZoroHS 2015-08-28 10:45:00 HWC 2015 - China Championship

HWC 2015 - China Championship Teams

Tiddler Xieyu Wang
MieGod Yang Shen
XiaoGZ Xiao Guzhi
IceFox
DieMeng Guo Zihao
Xichen
NoTomorrow Yu Jian
LoveCX
LingHun
Chaoshen
GuDu
Donten
YanYu
ZoroHS Hong Yije
NaiGoD
ACE