LoL tournament NLC 2nd Div 2024 Spring

Upcoming NLC 2nd Div 2024 Spring matches

NLC 2nd Div 2024 Spring recent matches

RG show BW 2024-04-12 16:00:00 NLC 2nd Div 2024 Spring
4W show BW 2024-04-09 16:00:00 NLC 2nd Div 2024 Spring
GG show BW 2024-04-05 16:00:00 NLC 2nd Div 2024 Spring
RG show 4W 2024-04-03 16:00:00 NLC 2nd Div 2024 Spring
BW show KAOS 2024-04-02 18:00:00 NLC 2nd Div 2024 Spring
RZH show GG 2024-03-29 17:00:00 NLC 2nd Div 2024 Spring
4W show BW 2024-03-28 17:00:00 NLC 2nd Div 2024 Spring
RG show RZH 2024-03-26 17:00:00 NLC 2nd Div 2024 Spring
RZH show 4W 2024-03-22 22:00:00 NLC 2nd Div 2024 Spring
K5 show 42 2024-03-22 21:00:00 NLC 2nd Div 2024 Spring
RG show KAOS 2024-03-22 20:00:00 NLC 2nd Div 2024 Spring
BW show 42 2024-03-22 19:00:00 NLC 2nd Div 2024 Spring
G2H show K5 2024-03-22 19:00:00 NLC 2nd Div 2024 Spring
GG show UniQ 2024-03-22 18:00:00 NLC 2nd Div 2024 Spring
4W show K5 2024-03-22 17:00:00 NLC 2nd Div 2024 Spring
K5 show UniQ 2024-03-20 20:00:00 NLC 2nd Div 2024 Spring
K5 show RZH 2024-03-20 19:00:00 NLC 2nd Div 2024 Spring
K5 show RG 2024-03-20 18:00:00 NLC 2nd Div 2024 Spring
G2H show UniQ 2024-03-19 21:00:00 NLC 2nd Div 2024 Spring
RZH show KAOS 2024-03-19 20:00:00 NLC 2nd Div 2024 Spring

NLC 2nd Div 2024 Spring Teams

UniQ UniQ Esports Club Full match history
KAOS KAOS e-sport Full match history
RG Rich Gang Full match history
K5 Karolinerna Full match history
42 42 Gaming Full match history
GG Garden Gaming Full match history
G2H G2 Hel Full match history
4W Fourth Wall Full match history
BW BlueWhites Full match history
RZH Ruzeh Esports Full match history