General information

Prize Pool

1 17,000
2 8,503
3 6,376
4 5,315
5 4,249
6 3,611
7 3,188
8 2,764

Upcoming VCS 2023 Spring matches

TF (3.17) vs (1.31) GAM 2023-03-23 10:00:00
CES (1.56) vs (2.30) SGB 2023-03-23 13:00:00
MBE vs GAM 2023-03-24 10:00:00
TW (1.64) vs (2.14) SE 2023-03-24 13:00:00
TF (2.78) vs (1.40) CES 2023-03-25 10:00:00
SGB (1.55) vs (2.32) TS 2023-03-25 13:00:00
MBE vs CES 2023-03-26 09:00:00
TW (2.79) vs (1.39) GAM 2023-03-26 12:00:00
MBE vs TS 2023-03-30 09:00:00
TF vs SE 2023-03-30 12:00:00
TF vs TS 2023-03-31 09:00:00
SGB vs SE 2023-03-31 12:00:00
MBE vs SE 2023-04-01 09:00:00
TF vs SGB 2023-04-01 12:00:00
TW vs CES 2023-04-02 09:00:00
TS vs GAM 2023-04-02 12:00:00
SGB vs TW 2023-04-05 09:00:00
CES vs GAM 2023-04-05 12:00:00
MBE vs TF 2023-04-06 09:00:00
TW vs TS 2023-04-06 12:00:00

VCS 2023 Spring recent matches

SE (1.47) show (2.61) TS 2023-03-19 12:05:00
MBE (9.04) show (1.05) TW 2023-03-19 10:00:00
SGB (7.50) show (1.07) GAM 2023-03-18 12:20:00
MBE (6.50) show (1.10) TF 2023-03-18 10:00:00
CES (1.56) show (2.36) SE 2023-03-17 13:00:00
TW (1.42) show (2.79) TS 2023-03-17 10:00:00
SGB show MBE 2023-03-16 12:05:00
TF show TW 2023-03-16 10:00:00
CES (1.40) show (2.76) TS 2023-03-12 13:00:00
SE (3.53) show (1.26) GAM 2023-03-12 10:00:00
SGB (2.11) show (1.70) TW 2023-03-11 12:20:00
TF (2.75) show (1.43) SE 2023-03-11 10:00:00
TS (8.00) show (1.06) GAM 2023-03-10 12:05:00
MBE (8.54) show (1.04) SE 2023-03-10 10:00:00
TW (1.51) show (2.42) CES 2023-03-09 12:20:00
TF (2.35) show (1.54) SGB 2023-03-09 10:00:00
SGB (1.73) show (2.00) SE 2023-03-05 12:00:00
MBE (6.94) show (1.08) CES 2023-03-05 10:00:00
CES (2.30) show (1.59) GAM 2023-03-04 12:00:00
TF (4.84) show (1.15) TS 2023-03-04 10:00:00

VCS 2023 Spring Teams

GAM GAM Esports Full match history
SGB Saigon Buffalo Esports Full match history
TW Team Whales Full match history
CES Cerberus eSports Full match history
TF Team Flash Full match history
TS Team Secret Full match history
SE Sống Bằng Tình Cảm Esports Full match history
MBE MGN Box Esports Full match history